Logo
Logg inn

Hvem har ansvar for gravferden?

Av tore onsdag 28 april 2010, oppdatert onsdag 28 april 2010 kl 13:27

 

Ansvaret for den kirkelige seremonien 

En gravferd er en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter, og den som forretter (som oftest presten) er hovedansvarlig for at seremonien gjennomføres verdig og etter kirkens ordninger og kristen tro. Musikalsk stoff skal i tillegg godkjennes av organisten. Kirketjener har oppsyn med de praktisk forhold i kirkerommet. Er en agent fra begravelsesbyrå tilstede, er han/hun en medhjelper som i samråd med ansvarlig kirketjener, prest og de pårørende legger praktiske forhold til rette før, under og etter seremonien. Du kan lese mer om alminnelige bestemmelser som gjelder for gravferd i gudstjenesteboken.

 


 

De pårørendes ansvar kan du lese om i gravferdsloven § 9:


§ 9. Hvem som sørger for gravferden.


Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.


Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. 


Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.


Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.


Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.


Når det ønskes kirkelig medvirkning ved gravferden, skal den som sørger for gravferden gi melding om gravferden skal avsluttes med kistebegravelse eller kremasjon og urnenedsettelse.

Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 68 (i kraft 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 659).